Årsmöte 2019

 

 AJK LOGO Brev 10

Alla medlemmar hälsas välkomna på årsmöte

onsdagen den 27 februari 2019 kl. 18.30 träffas vi i Dojon

 


 

 

Dagordning för årsmöte


1.  Ordförande öppnar mötet


2.  Fastställande av föredragningslista


3.  Fråga om årsmötet är utlyst i behörig ordning


4.  Val av ordförande till mötet (om sittande har förfall)


5.  Val av sekreterare till mötet


6.  Val av protokolljusterare tillika rösträknare om detta krävs


7.  Föreningens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret


8.  Revisorernas berättelse


9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar


10. Årsmötesdelen gällande föregående år avslutas

 

Dagordning för konstituerade årsmöte


1. Fastställande av föredragningslista


2. Fastställande av antal styrelseledamöter och deras funktioner


3. Val av ordförande, sekreterare, kassör, revisor, vice ordförande, suppleant(er) samt övriga poster och roller för en tid av ett år, enligt § 26.


4. Då ledamöter har valts för funktionerna som ordförande, sekreterare, kassör och revisor men ej för övriga poster, kan dessa poster tillsättas vid senare tillfälle. Tillsättning av övriga ledamöter/suppleanter kan beslutas på styrelsemöte enligt § 27 för en tid av ett år (dock ej längre än till närmaste årsmöte). Skulle det ske avgångar under mandatperioden tillsätter styrelsen en tillförordnad styrelseledamot på samma sätt, fram till närmaste årsmöte


5. Val av en ledamot till valberedningen, om möjligt någon utanför styrelsen


6. Behandling av styrelsens propositioner och i rätt tid inkomna motioner


7. Det konstituerande årsmötet avslutas